MLÁDEŽ CB Ústí nad Labem

Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.
(Židům 12, 14)

Programy

Boží zbroj.doc, (39kB)

Druhý program ze společné mládeže, tentokrát o tom, co si vzít na sebe a už nikdy nesundat:)

Identita.doc, (33.5kB)
první ze dvou programů na mládežích společných s Teplicemi
AGAPE.jpg, (27.48kB)
Ve starověkém řecku bylo několik vyrazů pro lásku:
Éros: Láska toužící, vášnivá, přitažlivá, erotická...
Agapé: Láska nesobecká, pečující, dávající, nemyslí na vlastní prospěch...
Filia: Přátelská
Storgé: Mateřská (oddaná)
Ludos: Přelétává
Mánia: Žárlivá, vlastnická
Pragma: Praktická
Platonická: Tajná

...
KrestanXsvet.doc, (43.5kB)
Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je uchránil před zlým. Nepatří světu, jako ani já nepatřím světu. Posvěť je pravdou; tvé slovo je pravda. Jako jsi poslal na svět mě, tak jsem já poslal na svět je. Posvěcuji sám sebe za ně, aby i oni byli posvěceni pravdou.
(Jan 17, 14-19)
Identita.doc, (118kB)
Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou totiž Božími syny. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak, přijali jste Ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče! Sám Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li jeho děti, pak jsme i dědicové, totiž dědicové Boží a spoludědicové Kristovi. Máme-li tedy podíl na jeho utrpení, budeme mít podíl i na jeho slávě.
(Řím 8, 14-17)
StrachxOdvaha.doc, (25.5kB)

Statečnost je mravní ctnost, která při obtížích zabezpečuje pevnost a vytrvalost v úsilí o dobro. Posiluje rozhodnutí odporovat pokušení a překonávat překážky mravního života. Ctnost statečnosti dává schopnost přemáhat strach, a to i strach ze smrti, a čelit zkouškám a pronásledování. Dává odvahu k tomu, aby se člověk zřekl svého života a obětoval jej při obraně spravedlivé věci. „Hospodin je má síla a statečnost“ (Ž 118,14). „Ve světě budete mít soužení. Ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět“ (Jan 16,33).

(Katechismus ŘKC)

Konflikty.doc, (45.5kB)
Pár Richardových poznámek ke konfliktům.
ProgramHouba09UnL.doc, (314kB)
Materiály z Ústecké Houby, program měl Pavel Plchot.

14 Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána. 15 Dbejte na to, ať nikdo nepromešká Boží milost; ať se nerozbují nějaký jedovatý kořen, který by nakazil mnohé. 16 Ať nikdo není nevěrný a bezbožný jako Ezau, který prodal prvorozenství za jediný pokrm. 17 Víte přece, že když se potom chtěl stát dědicem požehnání, byl odmítnut. Neměl už příležitost k nápravě, ačkoliv ji s pláčem hledal.

Samotný 14. verš obsahuje dvě výzvy, které spolu zdánlivě moc nesouvisí, nejdříve se tam píše o pokoji s druhými lidmi a a pak o svatosti. Jak to souvisí?

Izrael se dostal za Josefa do Egypta a po jeho smrti postupně začíná pronásledování izraelců. Začíná to pře lehkou robotou a končí to vražděním Izraelských dětí. Mojžíš je jedno dítě, které má být zavražděno. Ale matka ho posílá v proutěném koši po nilu a za pomoci mojžíšovi sestry se Mojžíše ujímá Faraonova dcera. A matka Mojžíše se stává kojnou. Potom Mojžíš dospěje....

1  
2